Obchodní podmínky

PETRSTONE

Petr Zeťka
Melč 191
747 84
Česká Republika

IČ: 05684862

Mob.: +420 605 590 452

Email: petr.zetka@seznam.cz

Otevírací doba

Po - Pá: 8 - 18

1) O registraci

Data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě PETRSTONE a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy PETRSTONE, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.

2. Nabídka prodávajícího

2.1 Nabídku prodávajícího tvoří standardní zboží, které je uvedeno na stránkách PETRSTONE.CZ 

3. Objednávka, uzavření kupní smlouvy 

3.1 Smlouva o koupi věci nabízené prodávajícím je uzavřena potvrzením prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího. Objednávku je možné prodávajícímu doručit telefonicky, poštou, nebo elektronickou poštou na e-mail petr.zetka@seznam.cz. Potvrzení o přijetí objednávky je možné kupujícímu doručit telefonicky, poštou nebo elektronickou poštou na e-mail uvedený v objednávce.

3.2 Objednávka musí obsahovat obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ kupujícího, přesný název a typ výrobku, objednávané množství, způsob dopravy (vlastní, spediční firma objednaná kupujícím, doprava zajištěná prodávajícím – zaměstnanci prodávajícího či spediční firmou objednanou prodávajícím), místo určení (v případě, že prodávající má zboží předat mimo svou provozovnu), způsob platby, datum, razítko a podpis kupujícího.

3.3 Nebude-li výslovně sjednáno jinak, místem plnění je provozovna prodávajícího na adrese Melč 191.

3.4 Prodávající si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ke zboží vlastnické právo, tj. kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.

3.5 Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

4. Náklady spojené s přepravou a platební podmínky 

4.1 Ceny zboží jsou v ceníku uváděny bez nákladů souvisejících s dodáním zboží.

4.2 V případě, že nedochází k převzetí zboží ve skladu prodávajícího, je kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.3.1 

4.3.2. dobírkou při převzetí zboží od dopravce (+50 Kč)

4.3.3 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, číslo 3113526133/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím.

4.3.4 v případě, že je to výslovně stranami sjednáno, může kupující cenu uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu - faktury s tím, že splatnost kupní ceny je 14 dní ode dne vystavení faktury.

4.4 Při objednávce zboží nad 20.000 je kupující povinen uhradit zálohu ve výši 50% kupní ceny předem na základě vystavené zálohové faktury se splatností ……… dnů od jejího vystavení. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy se sjednaný termín dodání zboží prodlužuje o počet dní, v nichž je kupující v prodlení s úhradou zálohy. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy delšího jak 14 dnů je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě zrušení kupní smlouvy z podnětu kupujícího se zaplacená záloha nevrací. 

5. Dodání zboží 

5.1 Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.

5.2 Doručení zboží probíhá v pracovní dny, od 8:00 do 17:00. Při dodání zboží prostřednictvím spediční firmy není vždy možné určit přesnou hodinu dodání, jelikož se jedná o sběrnou přepravu.

5.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat množství zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na faktuře (podpisem, s čitelným uvedením jména, příjmení), a v případě, že bude zboží kupujícímu odesláno, na dokladech předložených přepravcem. Potvrzením faktury event. dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.4 Jako dodací list slouží i faktura – podpisem faktury kupující potvrzuje kromě převzetí faktury také převzetí zboží ve faktuře uvedeného.

5.5 Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží v sjednané lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

5.6 Prodávající nenese odpovědnost za včasné nedoručení objednávky z důvodu špatné dopravní situace nebo pochybení spediční služby. 

Druhy dopravy veřejnými přepravci

Zboží doručováno přepravní firmou Doprava na paletách s.r.o.

Dopravu na území České republiky a Slovenska zajišťuje přepravní společnost Doprava na paletách s.r.o.

  • doručení v pracovní den v rozmezí od 8:00 - 16:00 hod.
  • možnost sledování zásilky pomocí systému Sledování palety na www.dopravanapaletach.cz
  • informační e-mail o doručení zásilky
  • možnost platby dobírkou v hotovosti při převzetí zboží 

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Ceník dopravy ČESKÁ REPUBLIKA

Cena objednávky Cena přepravy
1 - 20 000 Kč 999 Kč
nad 20 000 Kč 1 990 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Ceník dopravy SLOVENSKO

U dopravy na Slovensko nabízíme možnost individuální kalkulace dle velikosti zakázky. V případě zájmu nás kontaktujte.

Cena objednávky Cena přepravy
1 - 20 000 Kč 1 499 Kč
nad 20 000 Kč 2 990 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Cena za přepravu se zobrazuje ihned při výběru způsoby dopravy. Zásilka je obvykle doručena do třetího dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem. Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození dopravou nebylo zřejmé při předání!

6. Informace prodávajícího související s prodejem zboží 

6.1 V přímé souvislosti s prodejem zboží poskytuje prodávající nezávazné poradenství týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

6.2 Doporučení jsou poskytována také při řešení problémů vyskytujících se na stavbách, ve stadiu projektování a přípravy i při samotném provádění. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

6.3 Doporučení prodávajícího nezbavují kupujícího odpovědnosti ve vztahu k plánovanému účelu použití a vhodnosti zboží. 

7. Odpovědnost za vady 

7.1 Kupující bere na vědomí a je srozuměn s tím, že vzhledem k technologickým postupům při výrobě výrobků se mohou vyskytovat:

7.1.1 určité odlišnosti v odstínech konkrétní barvy výrobků,

7.1.2 určité odlišnosti v rozměrech jednotlivých výrobků s tolerancí uvedenou v technických listech výrobků,

7.1.3 primární vápenné výkvěty. Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu. Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.

7.2 Odlišnost v odstínu barvy (odpovídá-li typ i kód smlouvě), rozměrová odchylka v rámci tolerance a primární vápenný výkvět není vadou dodaného zboží.

7.3 Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zakoupeného zboží a vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

7.4 Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a dodržovat zásady stavební praxe. Kupující je povinen vždy postupovat podle aktuálního technického listu a montážního návodu ke zboží. Aktuální technické listy a montážní návody jsou k dispozici na webových stránkách a v sídle prodávajícího.

7.5 Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, pokud nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním kupujícího či třetí osoby.

7.6 Má-li zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny jedním z dále uvedených způsobů, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné, přiměřenou slevou z kupní ceny. 

8. Reklamace 

8.1 Kupující je povinen oznámit vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a to písemně, nebo e-mailem na adrese petr.zetka@seznam.cz, nebo osobně v sídle prodávajícího.

8.2 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

8.3 Reklamované zboží musí kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace, kterým je provozovna prodávajícího. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. V případě uznání reklamace jako oprávněné vzniká kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

8.4 Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího doručení prodávajícímu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

8.5 Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu, ustanovení § 2108 OZ se neuplatní. 

9. Odstoupení od kupní smlouvy 

9.1 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

9.2 Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

10. Závěrečná ustanovení 

10.1 Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z kupní smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z kupní smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

10.2 Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

10.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2014.